با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی با کش تک ایستاده

زیربغل قایقی با کش تک ایستاده. نمای جانبی
زیربغل قایقی با کش تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید