با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل دست صاف تک از بالا با کش ایستاده

زیربغل دست صاف تک از بالا با کش ایستاده. نمای جانبی
زیربغل دست صاف تک از بالا با کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید