با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی با کش دست معکوس از بالا

زیربغل قایقی با کش دست معکوس از بالا. نمای جانبی
زیربغل قایقی با کش دست معکوس از بالا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید