با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی با کش ایستاده

زیربغل قایقی با کش ایستاده. نمای جانبی
زیربغل قایقی با کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید