با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی سیم کش از بالا دست معکوس ایستاده

زیربغل قایقی سیم کش از بالا دست معکوس ایستاده. نمای جانبی
زیربغل قایقی سیم کش از بالا دست معکوس ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید