با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی تک از بالا با کش خم ایستاده

زیربغل قایقی تک از بالا با کش خم ایستاده. نمای جانبی
زیربغل قایقی تک از بالا با کش خم ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید