با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی با کش از بالا نشسته

زیربغل قایقی با کش از بالا نشسته. نمای جانبی
زیربغل قایقی با کش از بالا نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید