با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل تی بار دستگاه

زیربغل تی بار دستگاه. نمای جانبی
زیربغل تی بار دستگاه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید