فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی دست صاف دستگاه نشسته

زیربغل قایقی دست صاف دستگاه نشسته. نمای جانبی
زیربغل قایقی دست صاف دستگاه نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید