با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی دست صاف دستگاه نشسته

زیربغل قایقی دست صاف دستگاه نشسته. نمای جانبی
زیربغل قایقی دست صاف دستگاه نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید