با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی دست معکوس نشسته

زیربغل قایقی دست معکوس نشسته. نمای جانبی
زیربغل قایقی دست معکوس نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید