با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل سیم کش تک از بالا به پهلو نشسته

زیربغل سیم کش تک از بالا به پهلو نشسته. نمای جانبی
زیربغل سیم کش تک از بالا به پهلو نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید