با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل دمبل قایقی جفت روی میز

زیربغل دمبل قایقی جفت روی میز. نمای جانبی
زیربغل دمبل قایقی جفت روی میز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید