با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل دمبل قایقی تک روی میز

زیربغل دمبل قایقی تک روی میز. نمای جانبی
زیربغل دمبل قایقی تک روی میز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید