با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی دست باز دستگاه نشسته

زیربغل قایقی دست باز دستگاه نشسته. نمای جانبی
زیربغل قایقی دست باز دستگاه نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید