فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی سیم کش به پهلو میز شیب خوابیده

زیربغل قایقی سیم کش به پهلو میز شیب خوابیده. نمای جانبی
زیربغل قایقی سیم کش به پهلو میز شیب خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید