با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی تک دستگاه نشسته

زیربغل قایقی تک دستگاه نشسته. نمای جانبی
زیربغل قایقی تک دستگاه نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید