فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی از بالا دست صاف ایستاده

زیربغل قایقی از بالا دست صاف ایستاده. نمای جانبی
زیربغل قایقی از بالا دست صاف ایستاده . نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید