فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

حرکت شش جهته‌ی بازو به پهلو خوابیده

حرکت شش جهته‌ی بازو به پهلو خوابیده. نمای جانبی
حرکت شش جهته‌ی بازو به پهلو خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید