فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

تنفس به پهلو خوابیده

تنفس به پهلو خوابیده. نمای جانبی
تنفس به پهلو خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید