با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

نیم پل متناوب با زانو صاف

نیم پل متناوب با زانو صاف. نمای جانبی
نیم پل متناوب با زانو صاف. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید