با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

استپ تک پا به کنار با دمبل

استپ تک پا به کنار با دمبل. نمای جانبی
استپ تک پا به کنار با دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید