فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

لانجز به پهلو با دمبل متناوب

لانجز به پهلو با دمبل متناوب. نمای جانبی
لانجز به پهلو با دمبل متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید