با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز به پهلو با دمبل متناوب

لانگز به پهلو با دمبل متناوب. نمای جانبی
لانگز به پهلو با دمبل متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید