فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

شنا سوئدی به حالت شیرجه

شنا سوئدی به حالت شیرجه. نمای جانبی
شنا سوئدی به حالت شیرجه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید