با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حرکت Y چسبیده به دیوار با حفظ راستای کتف

حرکت Y چسبیده به دیوار با حفظ راستای کتف. نمای جانبی
حرکت Y چسبیده به دیوار با حفظ راستای کتف. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید