با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شراگ با تراباند سمت شانه افتاده ایستاده

شراگ با تراباند سمت شانه افتاده ایستاده. نمای جانبی
شراگ با تراباند سمت شانه افتاده ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید