با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پرواز معکوس با تراباند ایستاده

سرشانه پرواز معکوس با تراباند ایستاده. نمای جانبی
سرشانه پرواز معکوس با تراباند ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید