با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

فشار ایزومتریک به توپ بین کتف ها و دیوار ایستاده

فشار ایزومتریک به توپ بین کتف ها و دیوار ایستاده. نمای جانبی
فشار ایزومتریک به توپ بین کتف ها و دیوار ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید