با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

چرخش به داخل مچ با کش دور کف پا ایستاده

چرخش به داخل مچ با کش دور کف پا ایستاده. نمای جانبی
چرخش به داخل مچ با کش دور کف پا ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید