فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

دست حالت Y با پشت کتف ایزومتریک نشسته

دست حالت Y با پشت کتف ایزومتریک نشسته. نمای جانبی
دست حالت Y با پشت کتف ایزومتریک نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید