با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

فشار ایزمتریک به توپ بین کتف ها و دیوار نشسته

فشار ایزمتریک به توپ بین کتف ها و دیوار نشسته. نمای جانبی
فشار ایزمتریک به توپ بین کتف ها و دیوار نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید