فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

دست از W به Y کنترل حرکت کتف نشسته

دست از W به Y کنترل حرکت کتف نشسته. نمای جانبی
دست از W به Y کنترل حرکت کتف نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید