با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش دوقلو نشسته

کشش دوقلو نشسته. نمای جانبی
کشش دوقلو نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید