فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

اینورژن زانو خم با کش و اورژن کنترل شده نشسته

اینورژن زانو خم با کش و اورژن کنترل شده نشسته. نمای جانبی
اینورژن زانو خم با کش و اورژن کنترل شده نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید