با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک پهلو با خارج پا حرکتی

پلانک پهلو با خارج پا حرکتی. نمای قدامی
پلانک پهلو با خارج پا حرکتی. نمای جانبی

دیدگاهتان را بنویسید