فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

دست حالت Y با پشت کتف ایزومتریک دمر

دست حالت Y با پشت کتف ایزومتریک دمر. نمای جانبی
دست حالت Y با پشت کتف ایزومتریک دمر. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید