با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پرواز معکوس با تراباند خوابیده

سرشانه پرواز معکوس با تراباند خوابیده. نمای جانبی
سرشانه پرواز معکوس با تراباند خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید