فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

باز کردن گردن با چرخش به طرفین چهار دست و پا

باز کردن گردن با چرخش به طرفین چهار دست و پا. نمای جانبی
باز کردن گردن با چرخش به طرفین چهار دست و پا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید