فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

دست حالت W با پشت کتف ایزومتریک خوابیده

دست حالت W با پشت کتف ایزومتریک خوابیده. نمای جانبی
دست حالت W با پشت کتف ایزومتریک خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید