با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

نشر خم با دمبل خوابیده

نشر خم با دمبل خوابیده. نمای جانبی
نشر خم با دمبل خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید