با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

بلند کردن دست و پای مخالف خوابیده

بلند کردن دست و پای مخالف خوابیده. نمای جانبی
بلند کردن دست و پای مخالف خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید