فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

ساق پا زانو خم دست کنار بدن خوابیده

ساق پا زانو خم دست کنار بدن خوابیده. نمای جانبی
ساق پا زانو خم دست کنار بدن خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید