فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سوپرمن با دست و پای مخالف

سوپرمن با دست و پای مخالف. نمای جانبی
سوپرمن با دست و پای مخالف. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید