فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

حرکت Y چسبیده به دیوار با حفظ راستای کتف با دمبل

حرکت Y چسبیده به دیوار با حفظ راستای کتف با دمبل. نمای جانبی
حرکت Y چسبیده به دیوار با حفظ راستای کتف با دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید