فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

کشش پشت گردن ایستاده

کشش پشت گردن ایستاده. نمای جانبی
کشش پشت گردن ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید