با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

چین تاک خوابیده

چین تاک خوابیده. نمای جانبی
چین تاک خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید