با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جمع کردن حوله با پنجه پا

جمع کردن حوله با پنجه پا. نمای جانبی
جمع کردن حوله با پنجه پا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید