با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

فشار ایزومتریک توپ تنیس بین کف دو پا نشسته

فشار ایزومتریک توپ تنیس بین کف دو پا نشسته. نمای جانبی
فشار ایزومتریک توپ تنیس بین کف دو پا نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید