فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

حرکت شش جهته بازو زانو زده

حرکت شش جهته بازو زانو زده. نمای جانبی
حرکت شش جهته بازو زانو زده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید