با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو حالت شنا

پشت بازو حالت شنا. نمای جانبی
پشت بازو حالت شنا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید