با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه شراگ سیم کش از پشت ایستاده

سرشانه شراگ سیم کش از پشت ایستاده. نمای جانبی
سرشانه شراگ سیم کش از پشت ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید